คู่มือการใช้งาน: ฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป [Download]

จรรยาบรรณนักวิจัย

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.plagiarism.com%2Fimages%2Fhome%2Fstop-plagiarism.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.plagiarism.com%2F&docid=nxC_3CsOkcibCM&tbnid=BxumSbrfdepvZM%3A&vet=10ahUKEwjT8t7Z_8jUAhVHvY8KHa__ADkQMwgxKAswCw..i&w=1020&h=450&bih=662&biw=1120&q=plagiarism&ved=0ahUKEwjT8t7Z_8jUAhVHvY8KHa__ADkQMwgxKAswCw&iact=mrc&uact=8

ถ้ามีข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย ติดต่อที่ --> kanchana.pattrawiwat@gmail.com